Zásady ochrany osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto udeľujem súhlas firme MAXFIL SK s.r.o., so sídlom Štúrova 378/19, 053 11 Smižany, IČO: 53155246, zapísanej na Okresnom úrade Spišská Nová Ves, číslo živnostenského registra: 860-28055 (ďalej len „prevádzkovateľ“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), spracovávala tieto osobné údaje:

– Titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, fax, IP adresa, súbory cookie, krajina, mesto, IČO,

a to na účely:
– posielania obchodných oznámení, informačných letákov, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany prevádzkovateľa a tretích subjektov,
– posielania informácií o akciách, ktoré organizuje prevádzkovateľ, a jeho aktivitách,
– analýz osobných údajov zákazníkov umožňujúcich najmä priame oslovenie konkrétnych zákazníkov a určitých skupín zákazníkov (tzv. direct mailing),
– používania súborov cookie na účely analýzy a optimalizácie výkonu, sociálnych médií a reklamy (súhlas so zaradením do marketingového publika),
– spracovania osobných údajov v rámci výskumu a analýz,

a to nad rámec takýchto oznámení, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený posielať na základe iného právneho titulu ako súhlasu, a to na obdobie 10 rokov.

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY

Prevádzkovateľ týmto v súlade s ustanovením článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie”), informuje, že:
– sa osobné údaje budú spracovávať na základe jej slobodného súhlasu, a to za podmienok uvedených vyššie,
– dôvodom poskytnutia osobných údajov je záujem dotknutej osoby o posielanie obchodných ponúk a oznámení prevádzkovateľa nad rámec posielania takých oznámení, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený posielať na základe iného právneho titulu ako súhlasu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
– pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude prebiehať automatizované rozhodovanie ani profilovanie,
– dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na adrese cancelgdpr@adlertricka.sk, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s nariadením.

Nákupný košík

Akceptovaním súhlasíte s používaním cookies na tejto webovej stránke. ďalšie informácie

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť