Reklamačný poriadok

Priestor pre reklamáciu nakúpeného tovaru

Kontaktuje nás, radi Vám odpovieme na všetky vaše otázky.

1. Kupujúci je povinný riadne prevziať zásielku, najmä skontrolovať neporušenosť prepraveného obalu a bezprostredne po prevzatí tovaru skontrolovať správnosť obsahu doručenej zásielky. V prípade poškodenia obalu kupujúci nie je povinný zásielku prevziať a je povinný s dopravcom spísať záznam o škode.

2. V prípade zistenia vady na dodávke, uplatňuje kupujúci svoj nárok na bezchybné plnenie reklamácie.
Reklamáciu kupujúci uplatňuje bez zbytočného odkladu vyplnením reklamačného formuláru „záznam o reklamácii“ umiestneného na e- shope predávajúceho, a to najneskôr v následujúcich lehotách:
a) Reklamovanie nesúladu v obsahu dodania (tzn. nesúladu v množstve, druhu a cene plnenia) alebo chybných údajov na vystavených dokladoch, musí byť uskutočnené do 14 kalendárnych dní od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
b) Reklamovanie zjavných vád musí byť kupujúcim uskutočnené najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
V uvedených lehotách musí byť tovar fyzicky doručený predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 6. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.
Lehota pre vybavenie reklamácie predávajúcim činí 30 dní a začína bežať, v prípade, že budú splnené všetky náležitosti pre uplatnenie reklamácie uvedenej v tomto reklamačnom poriadku. V prípade, že nebude postupované v súlade s podmienkami tohto reklamačného poriadku, dôjde k zamietnutiu reklamácie zo strany predávajúceho.

3. Na tovar zaslaný predávajúcemu k reklamácii bez príslušného formuláru nebude predávajúcim v rámci reklamačného poriadku braný na vedomie.
V prípade, že nebude formulár záznam o reklamácii k takémuto tovaru kupujúcim dodatočne vyplnený ani v lehote 7 dní od doručenia takéhoto tovaru k reklamácii, bude tovar predávajúcim zaslaný späť kupujúcemu na jeho náklady.
Vloženie fotografie poškodeného tovaru k formuláru môže urýchliť reklamačný proces.

4. Za vadu sa nepovažuje zmena tovaru, ktorá vznikla v dôsledku opotrebenia tovaru. Vadu spočívajúcu v rozdiele v množstve objednaného a doručeného tovaru, Kupujúci dodá pomocou objektívneho dôkazného prostriedku, napr. svedectvom tretej nezávislej osoby.

5. Uplatnenie reklamácie nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry za tovar, ktorého sa reklamácia tyká.

6. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu na vlastné náklady tovar, na ktorý uplatňuje reklamáciu do prevádzky (skladu) predávajúceho na adresu :
MAXFIL SK s.r.o., Duklianska 3A, 052 01 Spšiská Nová Ves.
Pri dodaní tovaru na inú adresu ako je špecifikovaná v tomto odseku je kupujúci povinný uhradiť náklady na dopravné spojené s preposlaním, vrátane poplatku v celkovej výške 20,- EUR. Zásielky na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar doručiť predávajúcemu v pôvodnom obale a tiež bez akýchkoľvek známok úpravy alebo zhodnotenia, predovšetkým potom taký tovar musí byť bez akýchkoľvek samolepiek a poznámok či iných označení či úprav realizovaných kupujúcim.

7. Reklamovaný tovar musí byť čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený, nevyšitý alebo iným spôsobom užitý, použitý (nosený) či znehodnotený kupujúcim. Ako súčasť zásielky priloží kupujúci vytlačený záznam o reklamácii s presným popisom vady. V prípade skrytej vady sa vyššie uvedené použije primerane k povahe vady.

8. V prípade, že bude reklamácia kupujúceho zamietnutá, či už pre jej uplatnenie v rozpore s týmto reklamačným poriadkom alebo pre jej neopodstatnenosť, má predávajúci nárok najmä na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so zaslaním tovaru, ktorého sa reklamácia týkala, späť kupujúcemu, a nákladov vzniknutých predávajúcemu v dôsledku posúdenia reklamácie kupujúceho.
V prípade, že bude reklamácia kupujúceho uznaná ako oprávnená, nahradí predávajúci kupujúcemu náklady spojené s dopravou takto reklamovaného tovaru.

9. Na tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, počas toho obdobia máte možnosť tovar reklamovať prihliadajúc na reklamačný poriadok.

10. Na tovar v kategórii „výpredaj“, t.j. tovar II. triedy, na tento tovar sa nevzťahuje žiadna reklamácia.

11. Predávajúcim uznaná reklamácia (tj. reklamácia, s ktorou bol predávajúcim kupujúcemu vyslovený súhlas) môže byť vyriešená formou:
a) opravy alebo náhrady vadného tovaru či jeho časti tovarom bezchybným,
b) poskytnutím zľavy na vadný tovar s prihliadnutím k charakteru vady tovaru a možnosťou ďalšieho použitia vadného tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny na základe opravného daňového dokladu zaslaného predávajúcim kupujúcemu, ktorý je kupujúci povinný podpísať a doručiť predávajúcemu späť.

Voľba medzi spôsobmi a) a c) je výlučne na uvážení predávajúceho, pričom predávajúci vezme do úvahy najmä povahu reklamovanej vady a tovaru v záujme čo najefektívnejšieho, najrýchlejšieho a najhospodárnejšieho odstránenia reklamovanej vady. Spôsobom b) môže byť reklamácia vyriešená po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho.

Shopping Cart

Akceptovaním súhlasíte s používaním cookies na tejto webovej stránke. ďalšie informácie

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť