Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej tiež len „VOP“ alebo „obchodné podmienky“)

spoločnosti MAXFIL SK s.r.o.
so sídlom Štúrova 378/19, 053 11 Smižany, okres Spišská Nová Ves
identifikačné číslo: 53155246
Obvodný úrad Spišská Nová Ves, číslo živnostenského registra: 860-28055
na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.AdlerTricka.sk.

1    Vymedzenie pojmov

1.1
Bezhotovostný prevod je úhrada Kúpnej ceny na účet uvedený na príslušnej faktúre vystavenej Predávajúcim.
1.2
Internetový obchod alebo tiež e-shop je aplikácia prevádzkovaná predávajúcim na Internetovej doméne www.AdlerTricka.sk, pomocou ktorej predávajúci ponúka výrobky a služby k predaju bližšie neurčenému okruhu subjektov.
1.3
Kúpna cena je cena tovaru špecifikovaná v kúpnej zmluve.
1.4
Kúpna zmluva je predávajúcim potvrdená objednávka kupujúceho; predávajúci potvrdí objednávku v súlade s článkom 3.1. VOP.
1.5
Kupujúci je podnikateľ, ktorý nakupuje tovar od predávajúceho v rámci podnikateľskej činnosti s týmito výrobkami alebo službami. Vzťah medzi kujúcim a predávajúcim sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú a zákonom Slovenského občianskeho zákonníka v platnom znení.
1.6
Objednávka je návrh nahrádzajúci jednotlivú kúpnu zmluvu, ktorú (i) zasiela kupujúci predávajúcemu prostredníctvom jeho internetového obchodu (ii) zasiela kupujúci predávajúcemu prostredníctvom e-mailu a ktorou špecifikuje tovar, ktorý má byť predmetom kúpnej zmluvy a podmienky zakúpenia tovaru.
1.7
Rámcová kúpna zmluva je kúpna zmluva uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom služby e-shop alebo e-mailového spojenia alebo uzavretá osobne a ktorá upravuje vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim najmä v oblasti periodicky sa opakujúcich jednotlivých objednávok, stanovujúca pevné dodacie a platobné podmienky.
1.8
Kúpna zmluva je zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-mailovej, alebo poštovnej komunikácie, poprípade uzavretá osobne, a ktorá upravuje vzájomné práva a povinnosti obidvoch strán pri jednorazových dodávkach. Takáto kúpna zmluva môže byť nahradená písomne vystavenou a potvrdenou objednávkou.
1.9
Podmienky e-shopu sú súhrnom podmienok, ktoré regulujú predaj tovaru prostredníctvom e-shopu, v aktuálnom znení uverejnené na internetovej doméne www.AdlerTricka.sk.
1.10
Predávajúci alebo tiež MAXFIL SK s.r.o., je firma so sídlom Štúrova 378/19, 053 11 Smižany, okres Spišská Nová Ves zapísaný na Obvodnom úrade v Spišská Nová Ves, číslo živnostenského registra: 860-28055 na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.AdlerTricka.sk.
1.11
Reklamácia je uplatnenie nároku kupujúceho voči predávajúcemu na odstránenie vád (v kvalite a/ alebo kvantite) tovaru doručeného kupujúcim na základe uzavretej kúpnej zmluvy v súlade s reklamačným poriadkom.
1.12
Reklamačný poriadok je súhrn podmienok, ktoré regulujú postup pri vybavení reklamácie kupujúcich tykajúcich sa zakúpeného tovaru a tvorí prílohu č.1 týchto VOP.
1.13
Služba e-shop je súhrn funkcionalít dostupných k užívaniu prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
1.14
Zmluvné strany alebo strany je súhrnný názov pre kupujúceho a predávajúceho.
1.15
Údaje sú informácie o kupujúcom, ktoré kupujúci uvádza a poskytuje predávajúcemu pri svojej registrácii do e-shopu.
1.16
Vada je nesúlad tovaru (v kvalite a/ alebo kvantite) doručeného kupujúcemu na základe uzavretej kúpnej zmluvy alebo vystavenej objednávky a potvrdenej predávajúcim oproti špecifikácii tovaru v týchto dokumentoch uvedeného. Vady sa ďalej rozlišujú na zjavné a skryté.
1.17
Vybavenie reklamácie je posúdenie záznamu o reklamácii a tovare, na ktorý sa uplatnená reklamácia vzťahuje, predávajúcim a doručenie kupujúcemu odpoveď, ktorú predávajúci oznámi kupujúcemu, či s reklamáciou súhlasí, pokiaľ nie, tak prečo s ňou nesúhlasí, a pokiaľ áno, akým spôsobom navrhuje reklamáciu riešiť v súlade s reklamačným poriadkom.
1.18
Záznam o reklamácii je dokument, ktorý poskytne kupujúci predávajúcemu, informujúci o rozpore (v kvalite a/ alebo kvantite) tovaru doručeného na základe uzavretej kúpnej zmluvy, s tovarom, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy a je v nej špecifikovaný, a to spôsobom a formou podľa reklamačného poriadku.
1.19
Tovar sú výrobky a/ alebo služby, ktoré predávajúci ponúka prostredníctvom svojho internetového obchodu ku kúpe bližšie neurčenému okruhu kupujúcich.

 1. Všeobecné ustanovenia
 • 2.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je MAXFIL SK s.r.o., IČO: 53155246 zapísaný na Obvodnom úrade v Spišskej Novej Vsi, číslo živnostenského registra: 860-28055 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho umiestneného na internetovej adrese www.AdlerTricka.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Poštová adresa: Štúrova 378/19, 053 11 Smižany, okres Spišská Nová Ves
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK58 1111 0000 0016 2734 1006
• Telefón: +421 944 090 912
E-mail: predaj@adlertricka.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3
043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 0850 111 937
e-mail: info@soi.sk

 • 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
  • 2.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
  • 2.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 • 3.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného objednávacieho formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka”).
  • 3.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
  • 3.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
  • 3.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 1. Práva a povinnosti predávajúceho
 • 4.1. Predávajúci je povinný:
  o dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  – zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
  – odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
  • 4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
  • 4.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 1. Práva a povinnosti kupujúceho
 • 5.1. Kupujúci je povinný:
  – prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  – zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  – nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  – potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná,
  • 5.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 1. Dodacie a platobné podmienky
 • 6.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  • 6.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
  • 6.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 20,00 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
  • 6.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
  • 6.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

 

• 6.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
• 6.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
• 6.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
• 6.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 6.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
• 6.10. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
• 6.11. Spôsoby platieb: Platba kartou alebo prevodom na účet.
• 6.12. Spôsoby doručenia: Doručenie tovaru kupujúcemu zaisťuje predávajúci pomocou externého dopravcu na adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke, a to výhradne v pracovných dňoch v dobe od 8:00 do 18:00 hodiny.
• 6.13. Cena dopravného sa riadi aktuálnym cenníkom uvedeným na internetovej doméne www.AdlerTricka.sk.

 1. Kúpna cena
 • 7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou bezhotovostnej platby platobnou kartou, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
  • 7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
  • 7.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  • 7.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
  • 7.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
  • 7.6. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
  • 7.7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
  • 7.8. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
  • 7.9. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 • 8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
  • 8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 1. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
 • 9.1
  Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu všetky vady tovaru. Zjavné vady musia byť kupujúcim písomne oznámené v súlade s náležitosťami podľa reklamačného poriadku predávajúceho najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia a kupujúci zašle tento záznam spolu s tovarom, ktorého sa kupujúcim uplatňovaná reklamácia týka predávajúcemu so žiadosťou o vybavenie reklamácie. Skryté vady najneskôr do 6 mesiacov od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Dodanie nesprávneho počtu ks alebo druhu tovaru musí byť predávajúcemu písomne oznámené do 14 kalendárnych dní od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V uvedených lehotách musí byť tovar fyzicky doručený predávajúcemu. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.
  • 9.2
  Dôvodom k reklamácii nie je, pokiaľ ide o rozmery, gramáž a/alebo zrážanlivosť tovaru doručeného na základe kúpnej zmluvy, rozpor s kúpnou zmluvou do výšky ± 5% hodnoty uvedenej v kúpnej zmluve, odchýlky vo farbe alebo zapustení farby o 2 stupne na stupnici šedi a o hodnoty ± 7% uvedenej v kúpnej zmluve, odchýlky vo farbe alebo zapustení farby o 3 stupne na stupnici šedi v prípade produktov Piccolio.
  • 9.3
  Predávajúci je povinný reklamáciu kupujúceho, vrátane odborného posúdenia vady, ktorá je predmetom reklamácie, vybaviť v lehote 30 pracovných dní od doručenia záznamu o reklamácii a Tovaru, ktorého sa kupujúcim uplatňovaná reklamácia tyká predávajúcemu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
  • 9.4
  Predávajúci nezodpovedá za Vady v prípade, keď:

(i)    Kupujúci o nich pred prevzatím tovaru vedel alebo o nich s prihliadnutím k okolnostiam uzavretia kúpnej zmluvy musel vedieť;
(ii)    Kupujúci vady sám spôsobil, resp. ich spôsobili osoby, za ktoré kupujúci zodpovedá alebo osoby, ktoré boli kupujúcim poverené vykonaním úloh v súvislosti s kúpnou zmluvou;
(iii)    Ide o tovar, ktorý bol zľavnený a ako taký (zvlášť v zľave alebo vo výpredajovej či inej marketingovej akcii) bol ponúkaný predávajúcim k predaji; a/alebo
(iv)    Ide o tovar, ktorý už bol kupujúcim užitý, kedy je sporné, či závada mohla vzniknúť nesprávnym použitím tovaru alebo inak.

 • 9.5
  Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené kupujúcemu vadným tovarom či v súvislosti s dodaním vadného tovaru.
  • 9.6
  Ďalšie podmienky uplatňovania reklamácie a nárokov z vád sú stanovené v reklamačnom poriadku. V prípade odlišnej úpravy práv a povinností vo vzťahu k reklamácii medzi VOP a reklamačným poriadkom má úprava obsiahnutá v reklamačnom poriadku prednosť.
  • 9.7
  Všetky fotografie zverejnené na webe a e-shope www.AdlerTricka.sk sú ilustračné a odlišnosť odtieňa farby zobrazovaného na e-shope nemôže slúžiť ako podklad pre reklamáciu.
  • 9.8
  Počas používania tovaru je nevyhnutné, aby kupujúci venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania daného tovaru, ktoré sú uvedené ako informácia k tovaru v podobe príbalového letáku, príbalových informácií, informačných brožúr, manuálov, pokynov a iných informácií vzťahujúci sa k danému tovaru a na tieto informácie a pokyny pri používaní dbal a riadil sa nimi. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté chybným používaním objednaného tovaru v prípade, že sa zákazník nezoznámil s týmito informáciami a pokynmi, resp. sa týmito informáciami a pokynmi neriadil.
 1. Osobné údaje a ich ochrana
 • 10.1.
  Predávajúci je správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušenie smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “GDPR”). Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a nariadeniami EÚ, najmä GDPR.
 • 10.2.
  Predávajúci spracováva osobné údaje za účelom uzatvorenia a plnenia práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Spracovávaným osobným údajom je poskytovaný najvyšší štandard ochrany v súlade s právnymi predpismi SR a nariadeniami EÚ na úseku ochrany osobných údajov.
 • 10.3.
  Predávajúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho a poskytovať im dostatočnú ochranu tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.
 • 10.4.
  Predávajúci spracováva osobné údaje v takej podobe, v akej je získa od kupujúceho, v súlade so stanoveným účelom pre aký sú spracované a v rozsahu potrebnom na naplnenie takéhoto účelu, a uchováva ich iba na čas potrebný na účel ich spracovanie.
 • 10.5.
  Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Kupujúci právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • 10.6.
  Kupujúci berie na vedomie:
 • 10.6.1.
  že nákupom tovaru u predávajúceho vzniká predávajúcemu právo na zasielanie obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany predávajúceho a tretích subjektov kupujúcemu, a súčasne
 • 10.6.2.
  prehlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 6.6.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení neskorších predpisov, pretože používateľ so zaslaním informácií podľa bodu 6.6.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasí.
 • 10.6.3.
  Kupujúci má právo požiadať predávajúceho, aby z jeho strany k zasielaniu informácií podľa bodu 6.6.1. už nedochádzalo a to žiadostí urobenú úplne zadarmo na cancelgdpr@adlertricka.sk.
 • 10.6.4.
  na spracovanie osobných údajov predávajúcim nad rámec ustanovení bodu 6.6.1. je nevyhnutné, aby kupujúci udelil informovaný a slobodný súhlas.
 1. Záverečné ustanovenia
 • 11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  • 11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
  • 11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
  • 11.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
  • 11.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
  • 11.6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Smižanoch dňa 15.7.2020
Konateľ spoločnosti MAXFIL SK s.r.o. – Tibor Morihladko

Nákupný košík
Návrat hore